مجتمع اداری سبز هانگژو شی شی، چین

"مجتمع اداری سبز هانگژو شی شی" اثری از دفتر معماری GAD، در 500 متری شمال تالاب شی شی در چین واقع شده است. رودخانه ای با عرض 60 متر از شرق و غرب سایت عبور می کند و منظره ای دالانی شکل به عرض 80 متر از شمال و جنوب سایت می گذرد و به تالاب می رسد. سایت پروژه توسط رودخانه های متقاطع تقسیم شده است. اساسی ترین نقطه آغاز طراحی این مجموعه به عنوان یک پارک بزرگ مقیاس که ادارات و مشاغل مختلف را با هم ادغام می کند، نحوه پاسخگویی به تقاضاهای عملکردی معقول و در عین حال تحقق یک فضای باز شهری پر جنب و جوش می باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 


با تمرکز به تقاضای ترکیب "عمومیت" و "گشودگی" فضا، استراتژی های مرتبط با ساخت اتخاذ شد: اول، شمایل حجم کلی بنا بایستی بر مبنای اصل تمایز بخش خارجی و داخلی، نظمی دقیق در بیرون و انعطاف در داخل باشد. دوم، در طراحی چهار رابط مجموعه به جاده های شهری پیرامون بایستی از حیاط سنتی چینی الگوبرداری شود و همراه با در نظر گرفتن تمهیدات فنی مدرن، از "سه متد طراحی بزرگ" یعنی محوطه بزرگ، گشودگی های بزرگ و مقیاس بزرگ استفاده شود.   

 

 

 

 

 

 

 

 


شمایل بخش داخلی بر اساس الگوی زیستگاه سنتی تالاب است. از "سه متد طراحی کوچک" یعنی حجم کوچک، تغییرات کوچک و گروه بندی کوچک برای سازماندهی فضاهای داخلی استفاده شده است. چشم انداز و مناظر سبز تنها در راستای افقی گسترده نشده اند بلکه با ایجاد بام های سبز، چشم انداز تالاب در راستای عمودی نیز گسترش می یابد و ساختمان ها را به بخشی از مناظر پیرامون تبدیل می کند و در نهایت با مناظر یکپارچه می شوند. 

 

 

 

 

 

 

 

 


منابع:

www.archdaily.com

www.luxuryproperties.ir